Miljö

Byggtech verkar för att de projekt vi arbetar med har en så liten negativ miljöpåverkan under byggtiden och brukstiden som är möjligt. Miljökraven har ökat de senaste åren och där vill vi vara på framkant. Vår nuvarande livsstil med hög förbrukning av icke förnyelsebara material och utsläpp av skadliga ämnen är inte hållbar i längden, det är vi medvetna om.

För att Byggtech ska kunna bli en grön aktör och följa utvecklingen måste vi bredda och sprida vår kunskap om de miljökrav som ställs. Genom utbildning i alla led blir de en av de största utmaningarna för oss framöver. 

De leverantörer vi samarbetar med måste dela vår ambition och följa de miljökrav som vi arbetar efter. Enbart tillsammans med dem kan vi producera och tillverka så miljövänligt som  möjligt.

Byggtech strävar efter att i entreprenaderna projektera för en god inomhusmiljö. Vi tillämpar en helhetssyn på produkters miljöpåverkan och arbetar för att minska och återvinna överskottsprodukter i byggprocessen.

Vår generella miljöplan 

Under projekteringsfasen förbereder vi för fastighetens framtid vad avser en sund inomhusmiljö med bra ventilation, energisnåla uppvärmningssystem och miljövänliga materialval. Vi projekterar för mindre materialspill och förbereder hushållet för bra återvinning och sortering av spill och rivningsmaterial.

Vi arbetar för att använda sunda material i de projekt som vi medverkar i. Vårt medlemskap i Byggvarubedömningen ger oss vägledning. För att säkerställa kvalitén i projekten är vi inte främmande för att anlita miljömedvetna konsulter och underentreprenörer. Byggtech ska hjälpa sina kunder att utveckla och genomföra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt och vi ska kontinuerligt utbilda våra anställda så att våra kunder alltid får tillgång till personal med hög kompetens inom, inte bara bygg, utan även miljöområdet.

När vi genomför ett projekt ska vi om möjligt spara och återanvända material. Vi ska inventera om farligt material kan förekomma i byggnaden samt ta hand om det enlig de miljökrav som ställs i miljölagstiftningen. När vi bygger i trä använder vi om möjligt PEFC-certifierat virke. En nära samarbetspartner är då Södermalms trä.

Vi ska nyttja avfallssortering på arbetsplatsen t.ex. fraktionerna trä, metall, fyllnadsmaterial, gipsspill, deponi och miljöfarligt avfall. Vi ska minimera emballagespill genom samarbete med tillverkare som har retursystem. Genom att kräva materialvarudeklarationer från materialleverantörer samt vara medlem i Byggvarubedömingen får vi bättre kännedom om återvinning och vilka material som är godkända eller ej. Byggtech kan redovisa vilka material som kommer att användas i projektet till respektive beställare.

 Vi vill påstå att det inte är helt lätt att alltid göra rätt men vi har viljan.
 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35