Arbetsmiljö

Vi vill att alla på våra arbetsplatser, vilket inkluderar egen personal, inhyrd personal och anlitade underentreprenörer ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll.

Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar vilket gör att de kan förebyggas. Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser, följer våra allmänna ordnings- och skyddsregler.

Genom kunskap om de vanligaste riskmomenten på en byggarbetsplats skapar vi trygga arbetsmiljöer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Den ska omfatta de psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

På Byggtech finns en skyddskommité. Kommitén är en grupp sammansatt av skyddsombud, lärling, facklig representant samt arbetsledare och någon från ledningsgruppen. Skyddskommiténs uppgift är att ta fram arbetsmetoder för bättre arbetsmiljö. Vi ska även uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

   
Hur gör vi? – arbetsmiljöplan

Byggarbetsmiljösamordnaren utarbetar vid projektering en arbetsmiljöplan. Under pågående byggprocess uppdateras arbetsmiljöplanen efter behov. Arbetsmiljöplanen innehåller de ordnings- och skyddsregler som gäller för den aktuella arbetsplatsen. Regelbundna skyddsronder sker för att tillse att
arbetsplatsen är säker.
 
Vi vill förebygga ohälsa och det gör vi genom information & utbildning. Vi uppmuntrat även personalen att nyttja det friskvårdsbidrag som ges.

 

 Fredrik Bergh
Fredrik Bergh
Bas P och U
 
 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35